1. Shigeru Mizuki

    Shigeru Mizuki

    (via infiniteinterior)